Nhân viên kỹ thuật thử giống rau màu (Chi nhánh Đà Lạt)

1. Mô tả công việc:
Kiểm định đồng ruộng, kiểm nghiệm hạt giống.
Hậu kiểm theo quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn cơ sở.
Tổng hợp số liệu, phân tích báo cáo thống kê và thực hiện các công việc liên quan theo yêu cầu.

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật thử giống rau màu

12-01-2018
Mô tả công việc: - Kiểm định đồng ruộng, kiểm nghiệm hạt giống. - Hậu kiểm theo quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn cơ sở. - Tổng hợp số liệu, phân tích báo cáo thống kê và thực hiện các công việc liên quan theo yêu cầu.